ادغام پرورشگاه با سالمندان

یک نفر با ایده جالبی‌ یک خانه سالمندان را با یک پرورشگاه ادغام کرد، نتیجه این ایده خیلی‌ بهتر از اونی شد که انتظار داشت.
سالمندان دارای نوه، و نتیجه‌هایی شدند که هر روز در کنارشان بودند و دیگر هیچوقت احساسِ تنهأیی و کنار گذاشته‌شدگی نمی‌کردند.
این کار برای بچه‌های یتیم هم بی‌ فایده نیست، آنها برای آینده خود از این پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ‌ها عشق و محبت بی‌ منت را می‌‌آموزند مانندِ محبت پدری و عشقِ مادری، چیز‌های مهمی‌ که دیگران از آنها دریغ کردند.

تفاوت سیاست های اقتصادی

تصویر بالا به خوبی تفاوت سیاست های اقتصادی را نشان می دهد: به منظور ارتقای رفاه ملت ها، عده ای از کشورها بر کنترل هزینه ها (قیمت ها) تمرکز کرده اند (کاراکاس، دمشق، تاشکند) و عده دیگر بر افزایش درآمدها تاکید دارند (سنگاپور، پاریس و هنگ کنگ).

انتخاب با شماست: اقتصاد

شهرهای ایران از ارزان ترین ها در جهان است.

اگر از زندگی خود راضی هستید نیازی به تغییر نیست. نیاز به تغییر زمانی در ناخودآگاه جمعی شکل می گیرد که نارضایتی از وضع موجود همه گیر شود.

سوبسیدی ونزوئلایی در برابر اقتصاد تولیدی سنگاپوری!

یارانه احمدی نژاد

يارانه احمدى نژادى و انتخابات امريكا
دكتر على سعدوندى
روزى نيست كه دو مطلب بديع در رسانه هاى سياست گذارى جهانى مورد بحث قرار نگیرد: يكى يارانه نقدى مستقيم (درآمد پايه همگانى UBI يا همان يارانه احمدى نژادى) و ديگرى نظريه پولى پيشرفته (درونزايى پول يا MMT). نيك گفتار افتخار دارد كه در معرفى نظريات بديع سياست گذارى به مخاطب ايرانى نقشى هر چند اندك داشته است.

مقاله زير عنوان مى كند كه احتمالا يارانه مستقيم نقدى در انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠٢٠ امریکا محل مناقشه باشد. نامزد رياست جمهورى “اندرو ينگ” طرح يارانه نقدى ١٠٠٠ دلارى براى هر آمريكايى را دنبال مى كند. تفاوت طرح آقاى ينگ با طرح محمود در محل تامين وجوه است. ينگ ماليات ارزش افزوده را تامين كننده يارانه مى داند در حالى كه احمدى نژاد تركيبى از منابع حاصل از هدفمندى يارانه بنزين و استقراض از بانك مركزى را به كار گرفت.

تسريع روند اتوماسيون ميليون ها امريكايى را بيكار خواهد كرد. آقاى ينگ نگران است كه بيكارى ناشى از پيشرفت فن آورى منجر به اغتشاش خيابانى شود. او معتقد است يارانه مستقيم كم هزينه تر از آن است كه پنداشته مى شود چرا كه در حال حاضر منابع عظيمى به يارانه هاى غير مستقيم اختصاص يافته است كه ممكن است هدفمند شود. در ثانى ينگ معتقد است يارانه نقدى به ارتقاى رشد اقتصاد كشور خواهد انجاميد.

جالب اينكه درصد بزرگى از اقتصاددانان وطنى با تمسك به كوپن ارزاق در امريكا اقدام به ترويج كوپن الكترونيكى در ايران كرده اند حال آنكه در همان امريكاى الگوى اين عزيزان، هدفمندى يارانه ها برنامه آينده است. در واقع آنچه خود دارند ز بيگانه تمنا مى كنند.

جالب آنكه عزيزى نگران هستند كه يارانه نقدى بر مناسبات شب جمعه خانوارهاى فقر ايرانى تاثير گذارد حال آنكه كشورى كه وارد گذار جمعيتى شود روند معكوس را طى نمى كند و نيز يارانه نقدى با كاهش نااطمينانى نياز به فرزندآورى را كاهش مى دهد. حتى اگر نرخ بارورى هم فزونى يابد در كشورى كه به سمت پيرى مى رود پديده ناپسندي نخواهد بود.

لازم است سياست گذارى هاى اقتصادى فارغ از حب و بغض هاى سياسى بررسى شود. اجراى سريع و نه تدريجى هدفمندى يارانه براى نجات ايران عزيز ضرورى است.

https://futurism.com/how-universal-basic-affordable/amp/

میلتون فریدمن

میلتون فریدمن:

هیچ‌چیز به قدر نیت خیر، ضرر نمی‌رساند.

طرفداران افزایش دستمزد نیت خیر دارند. اما معاش ضعیف‌ترین اقشار جامعه را به خطر انداخته، نرخ بیکاری را افزایش داده و به برپایی بازار سیاه کمک می‌کنند./بورژوا