اقتصاد کلان

یارانه احمدی نژاد

يارانه احمدى نژادى و انتخابات امريكا
دكتر على سعدوندى
روزى نيست كه دو مطلب بديع در رسانه هاى سياست گذارى جهانى مورد بحث قرار نگیرد: يكى يارانه نقدى مستقيم (درآمد پايه همگانى UBI يا همان يارانه احمدى نژادى) و ديگرى نظريه پولى پيشرفته (درونزايى پول يا MMT). نيك گفتار افتخار دارد كه در معرفى نظريات بديع سياست گذارى به مخاطب ايرانى نقشى هر چند اندك داشته است.

مقاله زير عنوان مى كند كه احتمالا يارانه مستقيم نقدى در انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠٢٠ امریکا محل مناقشه باشد. نامزد رياست جمهورى “اندرو ينگ” طرح يارانه نقدى ١٠٠٠ دلارى براى هر آمريكايى را دنبال مى كند. تفاوت طرح آقاى ينگ با طرح محمود در محل تامين وجوه است. ينگ ماليات ارزش افزوده را تامين كننده يارانه مى داند در حالى كه احمدى نژاد تركيبى از منابع حاصل از هدفمندى يارانه بنزين و استقراض از بانك مركزى را به كار گرفت.

تسريع روند اتوماسيون ميليون ها امريكايى را بيكار خواهد كرد. آقاى ينگ نگران است كه بيكارى ناشى از پيشرفت فن آورى منجر به اغتشاش خيابانى شود. او معتقد است يارانه مستقيم كم هزينه تر از آن است كه پنداشته مى شود چرا كه در حال حاضر منابع عظيمى به يارانه هاى غير مستقيم اختصاص يافته است كه ممكن است هدفمند شود. در ثانى ينگ معتقد است يارانه نقدى به ارتقاى رشد اقتصاد كشور خواهد انجاميد.

جالب اينكه درصد بزرگى از اقتصاددانان وطنى با تمسك به كوپن ارزاق در امريكا اقدام به ترويج كوپن الكترونيكى در ايران كرده اند حال آنكه در همان امريكاى الگوى اين عزيزان، هدفمندى يارانه ها برنامه آينده است. در واقع آنچه خود دارند ز بيگانه تمنا مى كنند.

جالب آنكه عزيزى نگران هستند كه يارانه نقدى بر مناسبات شب جمعه خانوارهاى فقر ايرانى تاثير گذارد حال آنكه كشورى كه وارد گذار جمعيتى شود روند معكوس را طى نمى كند و نيز يارانه نقدى با كاهش نااطمينانى نياز به فرزندآورى را كاهش مى دهد. حتى اگر نرخ بارورى هم فزونى يابد در كشورى كه به سمت پيرى مى رود پديده ناپسندي نخواهد بود.

لازم است سياست گذارى هاى اقتصادى فارغ از حب و بغض هاى سياسى بررسى شود. اجراى سريع و نه تدريجى هدفمندى يارانه براى نجات ايران عزيز ضرورى است.

https://futurism.com/how-universal-basic-affordable/amp/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *